ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ
ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"
Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС” ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Презентация "Учим, играем, творим и мечтаем !"
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ ОТЕЦ ПАИСИЙ” - АСЕНОВГРАД И ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
Фотогалерия, онагледяваща работата по проекта.
КОНТАКТИ

4230 Асеновград
ул. "Христо Ботев" № 9
тел. / факс: 0331 6-20-12
E-mail: otecaad@abv.bg

Ако имате допълнителни въпроси,
не се колебайте да се свържете с нас.
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
Галерия "Волейбол"

Галерия "Роботика"

Галерия "Спортни танци"

Галерия "Аз и природата"

Галерия "БЕЛ и Математика"
Галерия "Вокална група 2017-2018"

Галерия "Училищен вестник 2017-2018"

Галерия "Спортни танци 2017-2018"

Галерия "Пиано 2017-2018"

Галерия "БЕЛ 2017-2018"

Галерия "Аз и природата 2017-2018"

Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”
Модул „Осигуряване на ученически шкафчета”

В коридорите на ОУ „Отец Паисий” „грейнаха” красиви и удобни шкафчета за всеки от учениците.

ПРОЕКТ № BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“
ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"
Стартиране на дейности по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.

Графици на групите по проект "Подкрепа за успех"

БЕЛ 1а клас                              МАТЕМАТИКА 3а клас

БЕЛ 1б клас                              МАТЕМАТИКА 6а клас

БЕЛ 5 клас                                МАТЕМАТИКА 7б клас

БЕЛ 7 клас

ГРУПИ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТА ЗА 2020
-2021 г.
НАЦИОНАЛНИ ПОРГРАМИ

Проект "Равен  достъп до училищно  образование в условията на кризи"
BG05M2OP001-5.001-0001

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).
Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“
BG05M2ОP001-3.018-0001

Министерството на образованието и науката (МОН) е конкретен бенефициент по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.Одобрен проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“
Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ /вътрешна площадка/